ابلاغیه ها و دستورالعمل ها
    نحوه تواتر و نمونه برداری از بتن     بخشنامه رعایت درصد اقلام ستاره دار بر اساس دستورالعمل کاربرد فهرست مربوطه
    بخشنامه ذکر نام و مهر رسمی اسم تنظیم کنندگان اسناد رسمی پروژه ها     دستورالعمل روش اجرایی تهیه،کنترل و تصویب برآوردهای پروژه های عمرانی
    رنگ آمیزی تک لبه ها در سطح مناطق     خرد نشدن معاملات پروژه های عمرانی به معاملات متوسط
    آدرس دقیق جهت پروژه ها     لزوم ارسال کلیه وضعیت های نقشه برداری،آزمایشگاه و مشاورین
    لزوم تامین مصالح از مصالح استاندارد     پیوست (۱) لزوم تامین مصالح استاندارد
    ابلاغ درخواست تمدید و افزایش در مدت قرارداد     روش اجرایی تهیه ، کنترل و تصویب برآورد
    روش اجرایی تهیه، کنترل صورت وضعیت     نامه دستورالعمل تهیه برآورد و صورت وضعیت
    تعاریف     بتن
    بستر خاکی     اساس و زیر اساس
    آسفالت     درون یابی خطی
    کسر بها     آزمایشات
    شرایط عمومی پیمان مرتبط با جرایم     روند محاسبه جرایم آزمایشگاهی
    اهمیت دانستن تغییرات فهرست بها بین دو سال مختلف     ضرایب حمل مصالح در فهرست بهای ابنیه ۱۳۹۷
    code ۲۸۹     دستورالعمل تعدیل
    مابه التفاوت ارز     دستورالعمل تهیه صورت جلسه ها
    دستورالعمل رنگ آمیزی تک لبه     شرایط خصوص رنگ آمیزی تک لبه
    دستورالعمل روش اجرایی کفپوش های بتنی     دستورالعمل لایه روبی
    GSI-report
      تلفن :  
پست الکترونیک : omrani@shiraz.ir
آدرس : شیراز - ساختمان جدید شهرداری شیراز .حدفاصل پل امام علی و پل سلمان فارسی ،طبقه 5 ضلع غربی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز