اداره تاسیسات

 
  • اجرای دقیق آیین نامه ها ،دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • تهیه دستورالعمل های مربوط به تاسیسات پروژه ها و ابلاغ به مجریان (مناطق و پیمانکاران).
  • بازدید و نظارت بر تاسیسات پروژه ها بر اساس دستورالعمل های موجود حین اجرا.
  • کنترل عملیات اجرایی و بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران مربوطه.
  • پیگیری و کنترل نقشه ها و برنامه زمانبندی پروژه.
  • اعلام مشکلات و تعمیرات مورد نیاز تاسیسات پروژه ها به پیمانکاران جهت رفع مشکلات.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
 
 
 

منبع : معاونت فنی و عمران
۹۲۱
مطالب مرتبط با این موضوع :