اداره کل فنی

 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
 • بررسی و تعیین خط مشی و برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های فنی و اجراییبا توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر .
 • همکاری در تهیه طرح های مربوطه به امور فنی و ساختمانی و زیر سازی و معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها و برآورد هزینه های مربوطه .
 • نظارت عالی بر عملکرد واحد های عمرانی شهرداری های مناطق.
 • بررسی و تایید صورت جلسات و صورت وضعیت پیمانکاران و مشاورین عمران شهرداری و تشکیل کمیسیون فنی .
 • نظارت عالی جهت اجرای به هنگام پروژه ها در شهرداری.
 • نظارت عالی و کنترل بر عملیات پیمانکاران و مشاورین با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و قرارداد منعقده.
 • نظارت عالی بر اجرای طرح های خیابان سازی و پیاده روسازی .
 • نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب.
 • رسیدگی به درخواست های پیمانکاران و مشاورین برای تحویل موقت و قطعی و تنظیم دعوتنامه پس از رفع نواقص و آماده شدن کار برای تحویل .
 • نظارت عالی و همکاری در انتخاب مشاورین در حوزه طراحی و اجرا .
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف .
 

 


منبع : معاونت فنی و عمران
۳۶۰۳
مطالب مرتبط با این موضوع :

      تلفن :  
پست الکترونیک : omrani@shiraz.ir
آدرس : شیراز - ساختمان جدید شهرداری شیراز .حدفاصل پل امام علی و پل سلمان فارسی ،طبقه 5 ضلع غربی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز