اداره پل سازی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
 • بررسی، مطالعه و نیازسنجی پیرامون احداث پل در سطح شهر شیراز.
 • نظارت بر احداث پل های مورد نیاز در سطح شهر بر اساس نیازسنجی صورت گرفته توسط مجریان (مناطق و پیمانکاران)
 • تهیه دستورالعمل مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل ها و ابنیه مربوطه و ابلاغ به مناطق .
 • انجام بازدید مستمر از پل ها ، شناسایی نارسایی ها و ارایه طرح مناسب جهت رفع آنها.
 • انجام مطالعات بهسازی لرزه ای پل ها و ابنیه مربوطه بر اساس آسیب شناسی صورت گرفته.
 • ارایه طرح تعمیر و نگهداری پل های شهر با هماهنگی مدیریت تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات.
 • تهیه شناسنامه فنی پل ها و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوطه.
 • بازدید و نظارت بر اجرای طرح ها بر اساس دستورالعمل های موجود.
 • کنترل عملیات اجرایی و بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران مربوطه.
 • پیگیری و کنترل نقشه ها و برنامه زمانبندی پروژه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

منبع : معاونت فنی و عمران
۱۱۹۹
مطالب مرتبط با این موضوع :

      تلفن :  
پست الکترونیک : omrani@shiraz.ir
آدرس : شیراز - ساختمان جدید شهرداری شیراز .حدفاصل پل امام علی و پل سلمان فارسی ،طبقه 5 ضلع غربی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز